Webservice RESTful API

Cung cấp bởi Trần Duy Thanh
  • Có kiến thức vững chắc về lập trình RESTful .net Webservice
  • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, Javascript, AngularJS với Webservice
Webservice RESTful API
600.000 ₫
  • 16 giờ 38 phút
  • 54 video
  • Tiếng Việt
  • Cam kết hài lòng 100% Xem chi tiết

Tôi sẽ học gì?

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful. Học viên có thể dễ dàng tương tác từ di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice. Khóa học sử dụng những công cụ, framework mới nhất. Tái sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL.

 

* LỢI ÍCH HỌC VIÊN

Hoàn thành khóa học "Webservice RESTful API", học viên sẽ:

- Có được kiến thức vững chắc về lập trình RESTful .net Webservice

- Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

- Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với Webservice

- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop Application, JavaScript, AngularJS với Webservice.

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Webservice RESTful API" hoàn toàn phù hợp với:

- Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web,...

- Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)

- Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động, Desktop, Web, AngularJS

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

* YÊU CẦU KHOÁ HỌC

Không có yêu cầu.

Cấu trúc chương trình

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
87 phút
5 video
00:04:52 Bài mở đầu
Xem thử
00:10:38 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:06:47 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Xem thử
00:38:23 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:26:27 Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
16 phút
2 video
Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
122 phút
8 video
Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
177 phút
8 video
Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
333 phút
12 video
Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
154 phút
12 video
Phần 7: Các bài tập rèn luyện
67 phút
5 video
Phần 8: AngularJS vs Webservice
46 phút
2 video

Thông tin về giảng viên

Trần Duy Thanh

13 khoá học

* Kinh nghiệm

> Về giảng dạy (10 năm giảng dạy)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Các trường đã và đang giảng dạy:

+ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

+ Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm).

+ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

+ Đại Học Kinh Tế - Luật.

+ Đại Học Công Nghệ.

> Về doanh nghiệp (15 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ khoa học máy tính.

- Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn.

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược (2014->07/2016).

- Công ty KIC (http://kicthermal.com/).

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty.

* Thành tựu

Anh tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.


Đánh giá